Intervju med förvaltarna av DNB India

DNB:s förvaltare Krishnan Parameswara och Abhishek Thepade besökte nyligen Stockholm och vi passade på att ställa några frågor. Här berättar de om de förändringar som Indien genomgår för tillfället samt de möjligheter som skapas för DNB India.

» Narendra Modi tillträdde som Indiens premiärminister förra året och han lovade två saker i sin valkampanj: minskad korruption och högre tillväxt. Vad tror ni om Modis chanser att förbättra förutsättningarna för landets tillväxt och utveckling?

För första gången på närmare 30 år har ett parti egen majoritet i Indiens regering. Det innebär att styret har förbättrats och beslut kan fattas väsentligt mycket snabbare nu under Modis ledning än under tidigare regeringar. Till skillnad från sina föregångare har Modi faktiskt kunnat driva igenom förändringar. Lagstiftningsförslag inom gruv-, försäkring- och kolindustrin har exempelvis redan godkänts och dieselpriserna har avreglerats samtidigt som det pågår ett reformarbete med markförvärv och moms. Med det sagt så har förutsättningarna för landets tillväxt och utveckling förbättrats avsevärt sedan Modi blev premiärminister. Hittills har inflationen sjunkit men tillväxten har dock inte riktigt återhämtat sig än, vilket bidrar till svårigheter att skapa arbetstillfällen.


» Vid förvaltningen av DNB India arbetar ni tematiskt. Vilka teman tror ni på framöver och varför?

Infrastruktur
är ett tema som under de senaste månaderna åter har inkluderats i fondens portfölj. Tidigare har bolag inom detta segment varit tungt skuldbelagda på grund av för stora åtaganden vilket bidragit till att vi i förvaltningen av fonden undvikit dessa aktier efter 2010. Men tack vare Modis reformer har trycket på både infrastruktur och utländska direktinvesteringar i Indien ökat markant. Större infrastrukturprojekt har offentliggjorts och både Japan och Kina har tillkännagivit att de kommer investera i olika projekt på lång sikt. Detta gör att vi återigen tittar på bolag som gynnas av just denna satsning på infrastruktur.

Privatisering inom bank- och finanssektorn är ett annat attraktivt tema. Det är en sektor som i dagsläget utgör cirka en tredjedel av fondens innehav. Det pågår ett tydligt skifte ifrån statliga till privata banker. Idag är 25% av Indiens banker privatägda men för 10-15 år sedan var endast 10% privatägda och hela 90% statligt ägda. När tillväxten återhämtar sig så kommer de privata bankerna att befinna sig i en bättre position än de statliga, och de kommer att tillsamans med andra aktörer inom finanssektorn kunna ta större marknadsandelar.

Konsumtion och demografi
är ett tema som alltid är intressant i ett tillväxtland som Indien. Det är dock inte ett område som vi har valt att öka upp på senare tid. Om marknaden korrigeras så är det möjligt att innehavet kan komma att utökas. Fonden äger också aktier som gynnas av statliga förbättringar såsom: olja- och kolföretag.

Fonder
Krishnan Parameswara
Förvaltare DNB India

fonder
Abhishek Thepade
Förvaltare DNB India

Mer information 
om DNB India:


» Faktablad
» Informationsbroschyr
» Läs mer
» Ge exempel på bolag utifrån dessa teman som ni tycker är intressanta?

Infrastruktur: Både Sadbhav Group och IRB är bolag inom denna sektor som kan komma att tilldelas avtal för att bygga vägar. Cementtillverkaren UltraTech Cement Ltd borde gynnas av ökade infrastruktursatsningar såsom vägar, bostäder och sanitetsförbättringar. Ett innehav som fonden har haft under en längre tid, och som kommer att vara fortsatt inkluderat, är Larsen & Toubro som är det är det största bygg- och anläggningsföretaget i portföljen.

Bank och finans: Följande bolag utgör våra bästa placeringar inom bank- och finanssegmentet som också visar på mångfalden i fondens portfölj där små-, medel- och stora aktörer finns representerade; Axis Bank är en privat bank som bör fortsätta att utöka sina marknadsandelar baserat på sina stabila balansräkningar och stigande tillväxt. IndusInd Bank är en retailbank med hög tillväxt. DCB Bank är en mindre bank inom den privata sektorn som har god förvaltning och goda tillväxtutsikter. LIC Housing Finance Company är ett bolåneinstitut som bör gynnas av att det finns starka strukturella drivkrafter för tillväxt inom bolån i Indien.

Konsumtion och demografi: Nöjesparksbolaget Wonderla har goda möjligheter att expandera sin verksamhet. Bolaget har en stark historik och bör växa inom de kommande 3-4 åren då den indiska marknaden visar på ett ökat spenderande när det gäller fritidsaktiviteter. Indiens största biltillverkare Maruti är ett intressant bolag med en stark varumärkespositionering och en betydande marknadsandel. Bolaget fortsätter att växa snabbare än branschen tack vare en god lönsamhet och en väl fungerande ”after sale service”. Sjunkande råvarupriser borde gynna detta segment.

Statliga förbättringar: Coal India Ltd är ett av de företag som bör gynnas av de nyligen genomförda reformerna inom kolproduktionssektorn. Bharat Petroleum och Hindustan Petroleum är aktörer som direkt gynnas av dieselprisernas avreglering.


» Indiens aktiemarknad hade som bekant en väldigt stark utveckling under 2014, hur ser ni på utsikterna framöver?

Vi tror att Modi kommer att förbli populär och att han mest troligen kommer att sitta kvar på sin post under de fem tilldelade åren. Men för att ha fortsatt förtroende så måste han se till att få igenom sina förslag och reformer redan inom två år. Levnadskostnaderna sjunker och lönerna stiger men problemen ligger i produktiviteten som kräver kraftiga förbättringar.

År 2014 var ett framgångsrikt år för förvaltningen av DNB India som bland annat gynnades av faktorer som en stark marknadsutveckling och valutaeffekter. Vi ska komma ihåg att fonden påverkas av eurons fluktuation så att en nedgång i fondens utveckling inte nödvändigtvis behöver vara en reflektion av en avstannande indisk marknad.

Framöver kommer vi i förvaltningen bland annat att arbeta utifrån följande investeringsstrategier för DNB India: överviktade positioner inom finanssektorn, privata banker, finansiell integration, reformer inom olja och kol samt underviktade positioner i IT-tjänster, sjukvård och hälsa.

fonder

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.