DNB överlåter DNB Prisma till Indecap

Pressrelease 2015-08-24

DNB Asset Management (DNB) och Indecap Fonder AB (Indecap) har till Finansinspektionen lämnat in en ansökan om fondöverlåtelse av fonden DNB Prisma. Överlåtelsen innebär att Indecap övertar förvaltningsansvaret och skötseln av fonden så snart tillståndet är godkänt.

”Vi anser att fonder av hedgefonder är ett utmärkt sätt för en investerare att få en bred exponering till hedgefonder. Indecap är en av de ledande aktörerna i Sverige för förvaltning av denna typ av fond. Vi är därför förvissade om att investerarna i DNB Prisma även fortsatt får en mycket professionell förvaltning av sina medel, vilket har varit vägledande för oss i denna process”, säger Lars Lövgren, VD för DNB Asset Management i Sverige.

Mats Lagerqvist, VD på Indecap, är lika positiv och menar att övertagandet av Prisma stärker Indecaps position på marknaden och ökar deras inköpskraft för hedgefonder och effektiviserar administrationen av desamma.

”Genom övertagandet av Prisma ökar vi vår storlek och vi kan satsa mer resurser på förvaltning och analys av hedgefonder, något som gagnar både Prismas och våra Guidefonders kunder”, säger Mats Lagerqvist.”

Kontakt:
Lars Lövgren, VD DNB Asset Management i Sverige, Telefon: 070-528 21 87
Mats Lagerqvist, VD Indecap, Telefon: 070-890 24 11
DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden erbjuder vi de flesta tjänster och produkter som efterfrågas av medelstora och stora företag samt institutioner. För dig som privatkund erbjuder vi, via våra samarbetspartners, kreditkort, billån samt fonder. Mer information finns på www.dnb.se.

Indecap
är en oberoende fondurvalsexpert. Affärsidén är att lotsa investerarna till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknadsförutsättningar. Med hjälp av en väl underbyggd strategi bevakar Indecap ständigt fondförvaltarna och deras resultat. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevakning alltid vara investerade hos de förvaltare som enligt Indecaps analyser är de bästa inom respektive placeringsinriktning. Mer information finns på www.indecap.se.
DNB Prisma Faktablad och Informationsbroschyr
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.