Allmänna villkor


På denna sida hittar du bland annat information om våra internetsidor, insättningsgarantier och investerarskydd. Du hittar även information om vi hanterar klagomål och vart du vänder dig. Klicka på nedan länkar för att komma till rätt avsnitt.

>> Användandet av internetsidorna
>> Cookies
>> Insättningsgaranti
>> Investerarskydd
>> Klagomålshantering
>> Användningen av personuppgifter och penningtvätt
>> Bolagsinformation

Information om användandet av internetsidorna

Dessa allmänna villkor gäller vid användandet av internetsidor ägda av DNB Bank ASA, filial Sverige och/eller andra bolag inom DNB koncernen. Villkoren bör läsas innan fortsatt användning av dessa internetsidor.


Internetsidorna vänder sig endast till personer som inte är förbjudna att ha tillgång till dem enligt gällande lagstiftning i de länder där de är medborgare eller bosatta. Detta gäller särskilt för personer som befinner sig i USA, Australien, Kanada eller Japan. Om du inte är tillåten att ta del av materialet på internetsidorna eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara tillåten att ta del av materialet på internetsidorna ber DNB dig vänligast att lämna internetsidorna.


Information som presenteras skall inte till någon del uppfattas som bindande anbud från DNBs sida, om inte annat uttryckligen framgår. DNB förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster om DNB anser att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftning eller andra regler i relevant persons hemland eller i något annat land.


DNB Bank ASA, filial Sverige har upphovsrättsligt skydd till innehåll och utformning av internetsidorna och dessa får därmed inte användas utan tillstånd.

Information som finns på DNB koncernens internetsidor är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns risk att informationen innehåller felskrivningar eller inte är uppdaterad. Informationen används på användarens risk och inget bolag inom DNB koncernen ansvarar för skada som kan uppkomma vid användandet.


Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på internetsidorna. Alla tvister hänförliga till internetsidorna skall slutligen avgöras av svensk domstol.

>>Tillbaka

Cookies

DNBs webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på datorn när man besöker en webbplats. Textfilen används bl.a. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen, permanent cookie, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator.


DNB använder permanenta cookies för att följa besökares navigering på webbplatsen och för att samla in statistik. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras temporärt under besöket på webbplatsen. Sådana cookies används för att besökaren ska kunna utföra bankärenden och försvinner när utloggning sker eller webbläsaren stängs. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan ställa in webbläsaren så att den meddelar när den tar emot en cookie och själv avgöra om du ska ta emot den eller inte. För att kunna utföra banktjänster på DNB Online krävs att temporära cookies tillåts.


Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post och telestyrelsens webbplats, http://www.pts.se/.

>>Tillbaka

Insättningsgaranti

DNB Bank ASA, filial Sverige
Insättningar som tas emot av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB Bank") omfattas av den norska insättningsgarantin, som kallas Norska Bankenes Sikringsfond upp till  100.000 euro per insättare. Vid beräkning av ersättningen räknas beloppet i euro om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde.


Mer information om den norska insättningsgarantin hittar du här.


Önskar du information om den svenska insättningsgarantin hänvisar vi dig till Riksgäldskontoret.

>>Tillbaka

Investerarskyddet

Investerarskyddet täcker bara den situationen att institutet har försatts i konkurs och det visar sig att kunderna inte kan få ut sina värdepapper eller medel.

DNB Bank ASA, filial Sverige
För finansiella instrument som DNB Bank ASA, filial Sverige tagit emot för kundens räkning gäller vid bankens bristande ekonomiska förmåga ett skydd enligt den norska Verdipapirhandelloven (LOV-2007-06-29-75) och underliggande föreskrifter.  Skyddet innebär att om banken skulle uppvisa bristande ekonomisk förmåga, det vill säga inleda tvångsackord, sättas under offentlig administration eller på annat sätt försättas i konkurs, garanteras kunden viss ersättning från Verdipapirforetakenes sikringsfond (”Fonden"). Täckning upp till NOK 200 000 tillhandahålls av Fonden per tillfälle då Banken led av bristande ekonomisk förmåga. Fonden täcker emellertid inte krav från följande typer av kunder: (1) finansiella institut, kreditinstitut, försäkringsbolag och värdepappersinstitut; (2) fondbolag eller andra företag som bedriver kollektiv förvaltning; samt (3) pensionskassor och pensionsfonder.


Fonden kontaktar kunden på ett ändamålsenligt sätt och underrättar vederbörande om att banken lider av bristande ekonomisk förmåga, varpå kunden har fem månader på sig att framställa sina krav mot banken. Då kravens storlek och legitimitet fastslagits, betalar Fonden, så snart som möjligt eller senast inom tre månader, ut ersättning till kunden.


>>Tillbaka

Klagomålshantering

DNB strävar efter att kontinuerligt förbättra de produkter och tjänster som erbjuds. En viktig del i detta arbete är att ta del av klagomål som kunder framför.


Av de interna regler för hantering av klagomål som finns inom DNB koncernen betonas särskilt vikten av att effektivt och omsorgsfullt utreda vad som har hänt. Om DNB inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål kan du, om du så önskar, få ett skriftligt svar där skälen till detta redogörs för.


Klagomål bör framföras skriftligen till den klagomålsansvarige, även om en inledande kontakt gärna kan ske per telefon. Klagomålen kan kombineras med krav på ekonomisk ersättning om du som kund lidit skada på grund av felaktig hantering från DNB koncernens sida. Notera att förluster på grund av negativ värdeutveckling på fondandelar och andra värdepapper till följd av negativ marknadsutveckling eller missbedömningar av marknadsutvecklingen inte utgör grund för skadestånd. Detta är en risk som du som ägare bär själv. På samma sätt kommer en positiv marknadsutveckling och goda placeringsbeslut dig som ägare till godo.


Vart vänder du dig?

Du bör i första hand framföra dina synpunkter till den hos oss som mottog eller utförde uppdraget. Om du inte är nöjd med det svar du får kan du vända dig till klagomålsansvarig för det aktuella företaget inom DNB (se nedan). Ange vilken medarbetare hos DNB som du har haft kontakt med.


DNB Bank ASA, filial Sverige
Att: Stephan Daniels
105 88 Stockholm
Telefon:+46 (8) 473 42 48
Skicka e-post till Stephan Daniels


DNB Finans ASA, filial Sverige
Att: Anders Funke
105 88 Stockholm
Telefon:+46 (0) 8-473 44 92
Skicka e-post till Anders Funke

>>Tillbaka

Användningen av personuppgifter och penningtvätt

Inom DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) har vi lång erfarenhet av att hantera kunders personuppgifter som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.


GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL)
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Den information som du tidigare har fått om DNBs behandling av dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL) ersätts från och med den 25 maj 2018 av DNBs Integritetspolicy.


Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.


För att säkerställa att vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och ansvarsfullt sätt även fortsättningsvis så har vi genomfört en kartläggning och anpassat vår verksamhet efter den nya lagstiftningen.  Vi har bland annat sett över och förbättrat våra rutiner som ska säkerställa att vi inte har fler uppgifter om dig än vi behöver. Vi har även rutiner för att ta bort uppgifterna när de inte längre är relevanta för oss att ha.


Skäl för användning av dina uppgifter
Vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behöver använda dem kan du läsa om i vår fullständiga Integritetspolicy. I policyn framgår även hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som kund har.  


Dina rättigheter enligt GDPR
Kortfattat så har du rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning av dina personuppgifter, samt att överföra dina personuppgifter till en annan databehandlare.

Det innebär att du precis som tidigare har rätt att begära ut ett registerutdrag över hur vi använder och hur vi skyddar dina personuppgifter. Vi besvarar alla förfrågningar om registerutdrag inom 30 dagar. Vi kommer fortsätta med att på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om relevant information saknas.

Du har även rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (”dataportabilitet”) och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, detta kan tillämpas om användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och DNB. 


Om du vill begära tillgång, rättelse, radering, begränsning av personuppgifter eller dataportabilitet ska du skicka in en ”Beställning av registerutdrag” till oss. Vi besvarar alla förfrågningar om registerutdrag inom 30 dagar.


Mer information om om dina rättigheter och svar på dina frågor
- Ta del av DNBs Integritetspolicy (Privacy policy)
- Beställning av registerutdrag (Request for Personal Data)
- On webpage dnb.no "Protection of personal privacy"
- Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen inom DNB i Sverige kan du kontakta vårt Dataskyddsombud. Skicka e-post till Dataskyddsombudet.
- Du hittar mer information om GDPR via Datainspektionen.Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt innebär att pengar som kommer från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Pengarna kan komma från olika typer av brottslig verksamhet såsom skattefusk, rån, stöld, narkotikabrott och trafficking med mera. Det är en internationell företeelse som ofta sker över nationsgränserna. Genom att utnyttja banksystemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas ursprung med upplägg som kan vara mer eller mindre komplicerade. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner.


Hur agerar DNB?

DNB är liksom andra finansiella institutioner skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att förhindra att penningtvätt och finansiering av terrorism sker måste DNB därför säkerställa att vi känner våra kunder väl. Det kan medföra att DNB kommer att behöva ställa frågor till såväl nya som befintliga kunder. Det kan även krävas närmare dokumentation som styrker kundens förklaring om exempelvis varifrån pengarna kommer. 

DNB arbetar redan i dag aktivt med att skapa nära kundrelationer och
vi kommer utifrån den nya lagstiftningen att fortsätta agera för kundernas bästa i enlighet med våra etiska regler och Finansinspektionens regelverk.

Läs mer på:
http://www.penningtvatt.se
http://www.fi.se

>>Tillbaka


BolagsinformationDNB Bank ASA, filial Sverige - Org nr: 516406-0161 - Moms reg nr: SE663000131801 - Står under tillsyn av norska Finanstilsynet

DNB Asset Management AB - Org nr: 556387-6159 - Moms reg nr: SE663000131801 - Står under tillsyn av Finansinspektionen

DNB Bank ASA, 0021 Oslo, Norway - Foretaksreg: NO 984 851 006 MVA


>>Tillbaka